Christen Forum Limburg

 

 

Maandag 20 februari 2017om 20.00 uur
Cultuurcentrum Hasselt

Iedereen spiritueel?

Ilse Cornu en Johan Vandervloet

Theologen en bezielers van vzw ZinVinding

Ilse Cornu en Johan Vandervloet

Spiritualiteit spreekt aan; velen mensen voelen het verlangen naar een diepere laag in het leven. Wie is die nieuwe zinzoeker? En speelt het christelijk geloof nog een rol in zijn existentiële en maatschappelijke tocht? Dat zijn cruciale vragen voor christenen vandaag. Confronterende vragen ook, die uitnodigen om het christelijk referentiekader grondig te bevragen. Ilse Cornu en Johan Vandervloet publiceerden op basis van onderzoek en ervaringen in pastoraat een boek over zinvragen in de hedendaagse samenleving. Voor Christen Forum exploreren ze deze zinvragen én de manier waarop ze zich verhouden tot het christelijk geloof. Ze brachten begin dit jaar MagaZIjn uit, een online e-zine over zingeving. www.magazijn.community wil hedendaagse mensen een ‘magazijn’ van zin aanbieden en inspireren tot zinvol leven en samenleven. Een inspirerende avond.

Ilse Cornu

Ilse Cornu zegt over zichzelf:

Ik ben theologe en docente ethiek aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) en aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen van het bisdom Antwerpen. Zo kom ik al meer dan twee decennia in contact met levensvragen van volwassenen en jongeren.

Vooral spiritualiteit, psychologie en ethische vraagstukken rond gezin, partnerrelaties en seksualiteit vind ik buitengewoon boeiend.

Iedereen zoekt onverdroten en op zijn eigen unieke manier naar zin. Ik ben ervan overtuigd dat het christelijke geloof daarbij bron en tochtgenoot kan zijn, ook al denken mensen vandaag heel anders over spiritualiteit en religie dan de vorige generatie.

Bron: kerknet

Johan Van der Vloet

Johan Van der Vloet is diaken, is theoloog en psycholoog. Hij is professor godsdienstpedagogie, docent aan de KH Leuven en directeur-oprichter van ‘Kairos’, de catechistenopleiding van het bisdom Roermond.

Hij leidt het project ‘Leven - Wat er echt toe doet’ waarin levensthema’s met het christelijk geloof verbonden worden. Hij ontwikkelt meer het project ‘ZinVinding’ waarin de christelijke zingeving als dienst aan de samenleving wordt geconcretiseerd.

Iedereen spiritueel!

Over het boek zeggen de auteurs:

Ieder mens is op zoek naar een zinvol leven en wil steeds verder groeien in zijn mogelijkheden. Spiritualiteit speelt daarin een essentiŰle rol. Psychologisch onderzoek toont overtuigend aan dat spiritualiteit je leven anders, beter, rijker en voller maakt. Maar hoe ontwikkel je je 'spirituele weg'? Iedereen spiritueel! Is een groeiboek dat je uitnodigt om je eigen mogelijkheden op spiritueel gebied te verkennen op een laagdrempelige, concrete en praktische manier.

Iedereen spiritueel (Halewijn)

In vijf stappen krijg je vanuit de metafoor van de 'groei' telkens inhoudelijke impulsen, teksten uit de spirituele traditie, vragen en oefeningen.

  • In de eerste stap, Aarden, leer je jezelf kennen: wie ben ik? Wat kan ik met mijn leven doen?
  • De volgende stap, Groeien, toont hoe verschillende triggers en levensmomenten onze spirituele weg be´nvloeden: hoe kunnen we onze spirituele groei stimuleren?
  • In Voeden verkennen we hoe we onze spiritualiteit inhoudelijk gestalte kunnen geven.
  • Uitgroeien laat zien welke spirituele houdingen we kunnen ontwikkelen en hoe die ons kunnen helpen om ons eigen leven en dat van anderen meer kwaliteit te geven.
  • In de laatste stap, Openbloeien, vragen we ons af welke hulpmiddelen er zijn om onze spiritualiteit te ontdekken en te laten openbloeien.

Dit boek kan je individueel gebruiken wanneer je op zoek bent naar je eigen spirituele wortels en je je leven meer diepgang en veerkracht wil geven. Het is ook uitstekend bruikbaar in groepen om ervaringen uit te wisselen en samen te herbronnen.

Iedereen spiritueel! Praktisch groeiboek voor je eigen spiritualiteit. Johan Van der Vloet & Ilse Cornu .Uitg. Halewijn 2016

Drive naar zin

In ieder van ons leeft een intense drive naar zin.

Volgens het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid leeft een derde van de bevolking met psychische problemen. Ze zijn gestresseerd, gespannen, verdrietig, gedeprimeerd of kunnen niet slapen door te veel zorgen. In de afgelopen vijftien jaar is het aantal gebruikers van antidepressiva in BelgiŰ bijna verdubbeld. Op de werkvloer krijgen steeds meer mensen te maken met burn-out. Per dag telt Vlaanderen drie zelfdodingen.

Zonder zin kunnen wij niet leven. Wij willen dat ons bestaan ertoe doet, dat we iets bijdragen aan de wereld. Dat verlangen naar zin bezit een ongekende kracht om onze maatschappij in beweging te zetten.

Zingeving leidt tot meer welzijn, veerkracht, verandering, perspectief op lange termijn en ontplooiing. Zingeving zorgt voor meer solidariteit en duurzame omgang met mensen en de aarde. Zingeving onderbouwt waarden en levenshoudingen.

Zingeving heeft ook te maken met spiritualiteit. Alle mensen hebben ‘spirituele’ capaciteiten die de motor vormen van zingeving. Die capaciteiten ontwikkelen tot levensvaardigheden ervaren we als de grote uitdaging van deze tijd.

Onze tijd is economisch, cultureel en spiritueel ÚÚn van de meest spannende en uitdagende periodes in de geschiedenis van de mensheid. Overal horen we over ‘crisis’ en ‘verandering’. Hiermee omgaan, vraagt veerkracht en perspectief. Hoe gaan we om met de aarde? Hoe kunnen we goed samenleven? Hoe vinden we vreugde in ons leven? Hoe gaan we om met kwetsbaarheid en lijden? Hoe bouwen we toekomst voor de volgende generaties? Kunnen we ons leven nog zelf vormgeven of bepalen anonieme krachten van wetenschap, genetica, technologie en economie ons? Hoe kunnen we ons werk als zinvol blijven ervaren?

ZinVinding wil een laboratorium zijn waar mensen hun eigen zingevingsmogelijkheden ontdekken en delen. We willen oefenplaatsen creŰren waar mensen hun spirituele dynamiek laten opborrelen, ontwikkelen en voeden, waar ze in beweging komen en de wereld rondom zich veranderen.

Zo’n spirituele uitdaging vraagt om stevige bronnen. Onze westerse cultuur en waardenpatronen zijn intens be´nvloed door het christelijke geloof. Andere godsdiensten en levensbeschouwingen dienden zich ondertussen aan. Ook filosofen en psychologen houden zich sterk bezig met de vraag naar zingeving. Gemeenschappelijk is de zoektocht naar een zinvolle omgang in alles wat ons overkomt.

Met deze bronnen willen we intensief aan de slag en samen zoeken naar wat ons vooruithelpt. Om er met z’n allen echt beter van te worden, in de grote en kleine vragen van ons dagelijkse leven en samenleven.

Mensen worden niet alleen ge´nspireerd door wat ze doen.
Mensen gaan in vlam als ze weten dat wat ze doen, ertoe doet.

Bron: Zinvinding.be

People are lit up when they know that what they do matters

Zingeving is in deze tijden van crisis en zoeken naar een nieuwe weg dÚ cruciale factor.

De cijfers spreken voor zich: 4 op de 10 volwassenen lijdt aan psychische problemen, 50 procent van de werknemers ervaart hoge stress op de werkvloer. Burn-out wordt een steeds groeiend probleem. Alsmaar meer mensen zijn langdurig ziek.

Die problemen kun je niet oplossen met een paar kunstgrepen. Het gaat veel dieper.

Pas als mensen hun leven en werk als betekenisvol ervaren krijgen ze een langetermijnperspectief. Dan worden creativiteit, engagement en veerkracht mogelijk.

Spiritualiteit voor rationele mensen

Een mooi voorbeeld van een sprituele zoektocht is An Depuydt.

Jarenlang wees zij het geloof op redelijke gronden af. Langs christelijke meditatie vond deze lerares exacte wetenschappen alsnog aansluiting bij de traditie. Over die overwinning van haar ziel op zowel het ego als de ratio getuigt zij in haar boek Spiritualiteit voor rationele mensen.

In een interview met Tertio van 2 december 2015 getuigt zij:

Het klopte niet

Het gevoel dat verhalen over Jezus niet klopten, overviel me in de derde kleuterklas. Toen al ontnam mijn verstand me elke gevoeligheid voor het magische van de Bijbel. Wel poogde ik nog -zij het opnieuw rationeeltot geloof te komen. Volgens mijn kindergeest was ik gewoon nog niet slim genoeg om te begrijpen wat anderen in Christus zagen. Dat 'begrip' bleef evenwel uit en rond mijn vijftiende gaf ik het op. Een zuster in de bibliotheek en f´jne godsdienstleerkrachten hadden wel indruk gemaakt, maar zij be´nvloedden mijn verdere leven nauwelijks.

Een onbestemde zoektocht naar de zin van het leven motiveerde me wel om een baccalaureaat fţlosofţe te volgen, al maakte zelfs dat mij nauwelijks wijzer. Intussen volgden als vanzelf een doctoraat. Zeker de onderwijsopdracht lag me wel. Toen we naar Mechelen verhuisden, werd ik lerares exacte wetenschappen. Onze levensloop kabbelde voort en met mijn echtgenoot kreeg ik drie kinderen.

Confrontatie met mezelf

Aan die relatieve zorgeloosheid kwam zes jaar geleden een einde. Door het vele werk en alle druk die ik mezelf oplegde, werd een midlifecrisis mijn deel. Plots manifesteerde zich een behoefte aan meer tijd voor mezelf. Ook vroeg ik me af wat precies de moeite loonde in dit leven. Maandenlang vluchtte ik weg van diverse verantwoordelijkheden. Tot ik een dieptepunt bereikte en me abrupt omkeerde. Elke relatie die onder mijn zoektocht had geleden, poogde ik te herstellen. In de loop van dat proces leerde ik mindfulness kennen. Eigenlijk paste dergelijk 'soft gedoe' geenszins bij mij. Ik experimenteerde aanvankelijk vooral met ademhalingsmeditatie om mijn verhoogde bloeddruk terug te dringen. Twee weken dwong ik aldus mijn verstand opzij te zetten, met succes. Mijn gezondheidsprobleem raakte opgelost en daardoor was de motivatie aanwezig om me voort in meditatie en het boeddhisme te verdiepen. Voortaan hoorde een rustgevend ritueel tot mijn dagelijkse routine.

De boeddhistische overtuigingen liet ik wel gauw links liggen, aangezien die cultuur mijlenver van me af stond. Dan raakte ik meer ge´ntrigeerd door echo's uit de godsdienstlessen van mijn schooltijd.

Er gebeurt iets wezenlijks

Spiritualiteit voor rationele mensen

Te midden mijn spirituele ontwaken kreeg ik evenzeer zin om een viering bij te wonen. Na vele jaren afwezigheid bleek die stap evenwel groot. Ik vreesde in de kerk vooral ouderen te treffen. Een plaatje dat bleek te kloppen en toch ging ik sindsdien elke zondag. Het was mij meteen duidelijk dat daar iets wezenlijks gebeurde. Toch noemde ik mij nog geen gelovige, opnieuw uit drempelvrees. Toen ik alsnog de sprong waagde, mij 'outte' en bewust een kruisje droeg, verging mijn wereld uiteraard niet. Integendeel, het was een bevrijding. Deze schat van het geloof moest ik gewoon delen met mijn omgeving. Daarom ook groeide het verlangen naar een gemeenschap van medegelovigen. Die vond ik bij de jezu´eten.

Hoe groot mijn drang om te getuigen intussen ook blijft, geloofsvisies uiten, valt me nog altijd zwaar. Deze raken mij zo diep dat spreken snel vervalt in stamelen. Daarom heb ik mijn gedachten neergeschreven en uitgegeven. In dat boek licht ik met name toe hoe het ego vaak de bovenhand haalt. Mindfulness helpt deze dwingelandij te overwinnen. Christelijke meditatie past dat principe eveneens toe op relaties, naar het beeld van Jezus die anderen consequent vanuit zijn kern heeft benaderd. Meer abstract geeft deze kijk me bovendien inzicht in de zin van het lijden. Leed allerhande haalt een mens uit zijn comfortzone. Wie dan ver staat in zijn of haar spirituele ontwikkeling, wint mogelijk aan wijsheid en nederigheid.

Lees het volledige interview

Bezinningsgebed van Ilse Cornu

Vader,
Gij roept ons vandaag samen
Om in Jesus’ naam te werken en te plannen.

Aan uw voeten leggen wij al onze agendapunten neer,
beadem ze ÚÚn voor ÚÚn met Uw levengevende kracht
en help ons zien wat Gij bedoelt.

Zegen onze gedachten en vervul ze van uw Geest.
Open onze oren voor elkaar en leer ons Uw Stem herkennen.

En wees onze Gids bij moeilijke beslissingen.
Leg woorden in onze mond die spreken van uw wijsheid,
doordesem ons oordeel met zachtheid,
onze toewijding met vreugde en ons enthousiasme met geduld.

Dank U dat Gij, Vader, de sluizen van ons hart wilt openen
en ons samenzijn hier vanavond bevloeit met uw liefde.

U had hen lief